IMG_7869

Đang trao đổi với Shankar Dutta sau khi đã quen nhau và ko còn nghi ngờ nữa.

Đang trao đổi với Shankar Dutta sau khi đã quen nhau và ko còn nghi ngờ nữa.

Bình luận ^^!

Leave a Reply