SAM_8409

Người Apatani đã tạo ra các phương pháp nông nghiệp hữu hiệu và bền vững.

Người Apatani đã tạo ra các phương pháp nông nghiệp hữu hiệu và bền vững.

Bình luận ^^!

Leave a Reply