SAM_8415

Người Apatani không giống như các bộ tộc khác là du mục và phá rừng làm nương rẫy

Người Apatani không giống như các bộ tộc khác là du mục và phá rừng làm nương rẫy

Bình luận ^^!

Leave a Reply